Om Kompas toegankelijk te houden voor individuen maar ook voor gezinnen met kinderen, is het lidgeld bewust laag gehouden. Evenwel is een kleine bijdrage essentieel voor de goede werking van onze vereniging, opdat we u optimaal zouden kunnen informeren over onze activiteiten.

 

Daarom appreciëren we het ten zeerste als u ons wil steunen door lid te worden. Het geeft u automatisch het recht om deel te nemen aan onze activiteiten. Daarnaast ontvangt u ook 4 maal per jaar onze nieuwsbrief

 

 • Het individuele lidmaatschap bedraagt 7 euro per jaar.
 • Het gezinslidmaatschap bedraagt 10 euro per jaar.

 

U kan dit bedrag overmaken op het rekeningnummer  BE60 9733 5676 9670 t.a.v. Kompas VZW, Kapelsestraat 148, 2950 Kapellen.
Als mededeling dient u te gebruiken: Kompas vzw - Lidgeld.

Bijzondere voorwaarden


Kompas biedt programma’s aan die aansluiten bij de statutair vermelde doelstellingen. Deelnemers gaan daarbij mee op eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer moet aan Kompas alle nuttige inlichtingen verstrekken welke nodig zijn voor het goede verloop van het programma.
Kompas sluit geen verzekeringen af voor deelnemers. Elke deelnemer zorgt zelf voor verzekeringen tegen ziekte, ongeval of enig ander medisch probleem, en is zelf verantwoordelijk voor alle kosten van repatriëring of andere kosten indien ze niet kunnen verhaald worden op de persoonlijke verzekering.
Richtlijnen gegeven door de Kompasbegeleider of door een ingehuurde gids dienen nageleefd worden. De begeleider kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van nalatigheid van de deelnemer als richtlijnen niet gevolgd worden.
De begeleider is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport ten gevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Kompas, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

-Annulering
Annulering en wijziging door de deelnemer
Deelnemers zorgen zelf voor een annuleringsverzekering. Bij annulering kunnen alleen recupereerbare kosten door Kompas of een Kompasbegeleider terugbetaald worden. Hierbij wordt rekening gehouden met kosten die hieruit voortvloeien voor de andere deelnemers.
Bij annulering dienen vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de deelnemer of diens verzekering, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

 

-Aansprakelijkheid
De Kompasbegeleider is niet verantwoordelijk voor verlies van bagage of andere eigendommen van een deelnemer.
De Kompasbegeleider is niet verantwoordelijk voor vertragingen en wijzigingen in het programma.
De begeleider is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals ongevallen, epidemieën, oorlog,... ook extra vervoers- of verblijfskosten die hiervan het gevolg zijn, zijn voor rekening van de deelnemer.

 

-Klachten
Indien de deelnemer een klacht heeft, verwittigt hij dit onmiddellijk aan de begeleider. Er zal dan steeds een oplossing gezocht worden.
Voor eventuele geschillen die niet via bemiddeling opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.

 

 

Privacy document  betreffende persoonsgegevens van de leden van Kompas vzw

Als Kompas VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

KompasVZW

Kapelsestraat 148

2950 Kapellen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon : 03/6649822

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en welke persoonsgegevens zijn dit

Uw persoonsgegevens worden door Kompas VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • • om in te schrijven en te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vereniging
 • • communicatie rond activiteiten. Het versturen van nieuwsbrieven, flashes, e-mailverkeer en uitnodigingen
 • • het bijhouden van de boekhouding en de opmaak van een ledenlijst

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen,  opslaan, verwerken in (leden)tabel

 • • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, mobil-nummer, e-mail
 • • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, paspoortnummer
 • • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Andere toepassingen van persoonsgegevens

 • • Foto’s genomen tijdens activiteiten van de vereniging kunnen gepubliceerd worden in Nieuwsbrieven en op onze website. Op deze foto’s kunnen deelnemers aan deze activiteiten staan
 • • Toepassingen waarvoor het gebruik van (een deel van) de persoonsgegevens absoluut noodzakelijk is

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

 

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld : bij intekening van een groep van Kompas vzw voor een activiteit, kan het gebeuren dat men de paspoortnummers vraagt.

 • • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven  tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Bewaartermijn

Kompas VZW bewaart persoonsgegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons en de toestemming intrekken.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoons-gegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy document

Kompas VZW kan zijn privacy document wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.