Bijzondere voorwaarden


Kompas biedt programma’s aan die aansluiten bij de statutair vermelde doelstellingen. Deelnemers gaan daarbij mee op eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer moet aan Kompas alle nuttige inlichtingen verstrekken welke nodig zijn voor het goede verloop van het programma.
Kompas sluit geen verzekeringen af voor deelnemers. Elke deelnemer zorgt zelf voor verzekeringen tegen ziekte, ongeval of enig ander medisch probleem, en is zelf verantwoordelijk voor alle kosten van repatriëring of andere kosten indien ze niet kunnen verhaald worden op de persoonlijke verzekering.
Richtlijnen gegeven door de Kompasbegeleider of door een ingehuurde gids dienen nageleefd worden. De begeleider kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van nalatigheid van de deelnemer als richtlijnen niet gevolgd worden.
De begeleider is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport ten gevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Kompas, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

-Annulering
Annulering en wijziging door de deelnemer
Deelnemers zorgen zelf voor een annuleringsverzekering. Bij annulering kunnen alleen recupereerbare kosten door Kompas of een Kompasbegeleider terugbetaald worden. Hierbij wordt rekening gehouden met kosten die hieruit voortvloeien voor de andere deelnemers.
Bij annulering dienen vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de deelnemer of diens verzekering, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

 

-Aansprakelijkheid
De Kompasbegeleider is niet verantwoordelijk voor verlies van bagage of andere eigendommen van een deelnemer.
De Kompasbegeleider is niet verantwoordelijk voor vertragingen en wijzigingen in het programma.
De begeleider is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals ongevallen, epidemieën, oorlog,... ook extra vervoers- of verblijfskosten die hiervan het gevolg zijn, zijn voor rekening van de deelnemer.

 

-Klachten
Indien de deelnemer een klacht heeft, verwittigt hij dit onmiddellijk aan de begeleider. Er zal dan steeds een oplossing gezocht worden.
Voor eventuele geschillen die niet via bemiddeling opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Antwerpen bevoegd.